BEIARVEKST AS fra 2004-BeiarVekst AS ble stiftet 6 desember 2004, da under navnet Beiarn VTA AS. Stifterne var Beiarn kommune og Bodø Industri AS med 50 % av aksjene hver.


DESEMBER 2004
Beiarn kommune og Bodø Industri AS stifter Beiarn VTA AS. Søknad om driftstøtte ble sendt til Aetat og det var besluttet at bedriften i første omgang ikke skulle ha egen produksjon men isteden drive med utleie av arbeidskraft.
Styreleder var daværende direktør i Bodø industri Claus Johansen, styremedlemer Bjørg Allnor og Helge Osbak.

JANUAR 2005
Formel godkjenning fra Aetat på 5 VTA-plasser.
Ansettelse av leder/koordinator.
Inngåelse av leiekontrakt for kontorplass på kommunehuset.

SEPTEMBER 2005
Første VTA-ansettelse. Den første som fikk tilbud om varig tilrettelagt arbeid gjennom Beiarn VTA AS fikk arbeidsplass på Vedsentralen på Slagøyra.

AUGUST 2006
Leder/koordinator har sagt opp sin stilling og Øyvind Sande tiltrer som daglig leder.

FEBRUAR 2007
Alle VTA-plassene er oppfylt og det blir besluttet å søke tilskudd for ytterligere 3 plasser.

JANUAR 2008
NAV godkjenner ytterligere 3 VTA-plasser og Beiarn VTA AS har med dem 8 plasser.
Alle plassene er oppfylt men nå begynner arbeidsmarkedet i Beiarn å bli "mettet". Beiarn VTA må nå begynner å se seg om etter egen produksjon og egnede produksjonslokaler.

APRIL 2008
Claus Johansen fratrer og Morten Hugo Olsen tiltrer som ny styreleder.

JUNI 2008
Vi kjøper såpekokeriet Rosea DA.
Vi kjøper også Salten Garnservice AS.
Og vi ansetter Marit Trones som arbeidsleder.
Produksjonen foregår i 2. etasje på Trones Gamle Skole. Lokalene er ikke optimale med relativt tungt utstyr som tas inn i kjelleren og fraktes opp til 2 etage i et bygg uten heis. Det utarbeides derfor en strategiplan som tar for seg overgangen fra å være en relativt usynlig bedrift som fungerer som et bindeledd mellom næringslivet på den ene siden og uføretrygdede på den andre siden, til nå å skal bli en bedrift med egen produksjon i egne og egnede lokaler.

DESEMBER 2008
Første kontakt med Odd Langdalen AS med tanke på å få på plass en såpass stor produksjon at det kan forsvare et nytt bygg der vi kan samle våre aktiviteter under et tak.

SEPTEMBER 2009
Beiarn VTA AS kjøper lastebil og tilhenger, skaffer seg transportløyve og starter opp med varetransport og tilhengerutleie.

SEPTEMBER 2009
Etter å ha vurdert overtakelse og ombygging av enkelte eksisterende bygg i Beiarn bestemte vi oss for å sette opp et nytt bygg på Beiarn kommunes industritomt på Trones.

OKTOBER 2009
For å begrense kostnadene ble bygget planlagt oppført av 14 stk. moelvenmoduler som i sin tid var produsert til OL på Lillehammer.
Modulene som ankommer Beiarn og er mildt sagt preget av mange mil på gjørmete høstveier. Mange var nok litt skeptisk til hva dette kunne brukes til, men vi hadde trua.

JUNI 2010
Oppstart i tomta.

OKTOBER 2010
Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. Beiarn VTA, i likhet med de fleste Vekst-bedriftene, velger EQUASS Assurance som dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. Det opprettes i den forbindelse en prosjektstilling som attføring-sleder og Siri Solberg ansettes i stillingen.

JANUAR 2011
Beiarn VTA AS flytter inn i egne lokaler.

APRIL 2011
Beiarn VTA AS endrer navn til BeiarVekst AS.
Vi tegner intensjonsavtale med Odd Langdalen AS for foredling av grønsaker.

OKTOBER 2011
BeiarVekst AS blir sertifisert i hht. prnsippene i Equass Assurance.

NOVEMBER 2013
Sertifisert etter prinsippene i Equass Assurance for 2. gang

NOVEMBER 2015
Sertifisert etter prinsippene i Equass Assurance for 3. gang

NOVEMBER 2017
4. Equass-sertefisering gikk også bra, og denne gang gyldig i 3 år :-)

DESEMBER 2018

Beiarn Kommune vedtar å bevilge i overkant av 30 millioner kroner til å kjøpe og bygge ut våre lokaler på Trones. Bygget skal etter ombyggingen være et kommunalt eid utleiebygg for småskala matproduksjon i Beiarn. Det skal gi plass til bedriftene BeiarVekst, Beiarlefs, Beiarmat, Arctic Mustard og Glabakern. Tanken er at det skal legges tilrette for lokalt næringsliv der man kan dra nytte av en samlokalisering med tanke på distribusjon, innkjøp, husleiekostnader m.m. For BeiarVekst har det itillegg til det rent økonomiske og praktiske også i enda større grad dreid seg om de sosiale menneskelige effektene av å knytte våre ansatte opp mot det lokale næringslivet i kommunen.  


MAI 2019

Oppstart med utgravning av tomt til ny produksjonslokaler.

Våre eiere

Beiarn kommune 50 %

Bodø Industri AS 50 %